Min startsida! Visa mina favoritartiklar Visa alla mina beställningar
 
Inloggade just nu: 4
Din kundvagn är tom!
Beställ nyhetsbrev!
Anmäl dig som elev och få en gratiskurs!
Skriv ditt prov här! Om du genomgått någon av våra kurs er hos ett företag eller på ett gym?
 

Ordlista

SÖk i ordlistan!
Visa alla!
Namn Beskrivning Referens
Abduktion (lat. -ductio = föra, leda). Innebär rörelse av en kroppsdel ut från kroppens medianlinje / mittlinje. Anatomi 1
Adduktion (lat. -ductio = föra, leda). Innebär rörelse av en kroppsdel in mot kroppens medianlinje / mittlinje.
Adduktorer Muskler som för in en kroppsdel mot kroppens medianlinje.
Adenosin-receptorer (grek. aden = körtel). En hormonreceptor som kan ta emot ett antal olika signaler och förmedla kemisk information vidare in i muskelcellen.
Adrenalin (lat. ad = vid / ren = njure - dvs. binjuren). Ett hormon från binjuremärgen som stimulerar det sympatiska nervsystemet till att höja blodtrycket, blodsockret och hjärtfrekvensen, dra ihop blodkärlen, vidga pupillerna samt lindra smärta. Kroppen aktiveras till flykt eller strid.
Aerob energiomsättning (grek. aer = luft). Energigivande processer där kolhydrater, fett och protein i tre steg omvandlas till energi (i forma av ATP). För att processerna ska fungera kräver muskeln tillgång på syre.
Aerob förbränning (grek. aer = luft). Syreberoende energiomsättning av fett, kolhydrat eller protein. Innebär en ekonomisk energiframställning där varje näringsämne ger mycket energi. Främst vid uthållighetsträning.
Aerobt arbete (grek. aer = luft). Arbete som lever på syreberoende energigivande processer där kolhydrater, fett eller protein i tre steg omvandlas till energi (i form av ATP). Är en ekonomisk energiframställning där varje näringsämne ger mycket energi och medger lång uthållighet.
Afferent En sensorisk nervtråd.
Affirmation En bekräftelse av ett påstående. Ett sätt att intala sig själv en önskad kvalité för att uppnå bättre självförtroende.
Akut (lat. acuere = tillspetsa). Plötsligt inträdande, hastigt förlöpande »sjukdom.
Alfa motorneuron (grek. alpha = bokstaven A i det grekiska alfabetet). Motoriska nervbanor som leder impulser från hjärnan till muskelcellerna och muskelspolarna.
Aminosyror Proteinernas beståndsdelar som består av långa kedjor med sammanlänkade a. Basiska ämnen som uppstår ur ammoniak när väte ersätts med alkylgrupper. Det finns tjugo olika aminosyror varav åtta är essentiella (livsnödvändiga) och måste fås via födan.
Amylas (grek. amylon = stärkelse). Ett enzym i saliv och bukspott som klyver stärkelsen i kolhydraterna.
Anaerob förbränning (grek. an = icke / aer = luft). Energiomsättning av kolhydrat eller kreatin utan tillgång på syre. En oekonomisk energiframställning där varje näringsämne ger lite energi. Resulterar i mjölksyra. Sker främst vid explosiv kortvarig träning.
Anaerobt arbete (grek. an = icke / aer = luft). Ett arbete som kräver en anaerob kapacitet vilket innebär en förmåga att prestera ett arbete utan tillräcklig tillgång till syre i musklerna.
Aneurysm (grek. ana = upp / eurynein = utvidga). En blodansvällning i ett större blodkärl. När ansvällningen brister uppstår en allvarlig blödning, ibland med fatala följder.
Anisokori (grek: anisos = olik / kore = pupill). Olika stora ögonpupiller.
Antioxidanter (grek. anti = mot / oxys = sur). Ämne som motverkar oxidation (kemisk förening med syre) av fria radikaler. Skyddar kroppens celler samt hindrar till exempel oljor och fett från att härskna och förstöras. Innefattar alla substanser som bekämpar fria syreradikaler.
Antrocyaniner Det ämne som ger blåbäret dess röd-violetta färg. Det har en sänkande effekt på blodfetter och kan eventuellt stärka kapillärnätet och förebygga åderförkalkning. Ökar kroppens förmåga att återbilda rodopsin (det ljuskänsliga färgämnet i synstavarna). Det kan också ha en bromsande effekt på typiska förändringar i ögats näthinna och därmed motverka exempelvis grå starr.
Antrofil (grek: anthropos = människa / philein = älska, släktskap). Något som sprids genom människor.
Antropometri (grek. antrophos = människa / metron = mått). Systematisk metod att genom olika mätningar identifiera människors hälsa.
Aorta (grek. aorte = den upphängda ”artären”). Den stora kroppspulsådern som för syrerikt blod från hjärtat ut till kroppens artärer. De forslar i sin tur blodet ut i allt mindre blodkärl.
Apné (grek. a = icke / pnoe = andning). Andningsstillestånd.
Arakidonsyra Är modersubstans till bland annat inflammatoriska substanser som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.
Arginin Aminosyra som eventuellt kan öka utsöndringen av tillväxthormoner (GH) från hypofysen. Finns normalt inte i maten utan bildas i kroppen. Samverkar med aminosyran ornitin.
ARS Agricultural Research Services´s Human Nutrition Research Centre on Ageing. huvudvetenskapliga instans vid det amerikanska jorbruksdepartementet och är lokaliserat vid Tufts i Boston.
Artros (grek. arthro = led / osis = sjukdom). En icke inflammatorisk förslitningsskada i en led.
artroskopi (grek. arthro = led / skopein = titta). Undersökning av en led med hjälp av en nålkikare som är kopplad till en tv-monitor.
Astma (grek. asthma = andnöd). Svullnade bronker, det vill säga luftrör med inflammatorisk reaktion och slembildning.
ATP Adenosin Tri Phosphate. En mycket energirik nukleotid och ämnesomsättningsprodukt bestående av nukleotidbasen adenin, sockermolekylen ribos samt tre oorganiska fosfatgrupper. Är den främsta formen av energi som muskulaturen kan utnyttja till muskelarbete.
Autonoma nervsystemet (ANS) Den del av nervsystemet som inte kontrolleras av viljan eller medvetandet, till exempel blodcirkulationen, matsmältningen och körtlarnas hormonproduktion med mera. ANS består av dels det sympatiska systemet som sätter igång kroppen, dels det parasympatiska systemet som lugnar ner kroppen. De båda systemen är beroende av och påverkar varandra.
Axon (grek. axon = axel). Nervcellstråd.
Bärarproteiner I blodet måste de flesta ämnen bindas upp till såkallade bärarproteiner. Exempel är hemoglobin som binder syre från lungan och för det till bland annat hjärnan och muskelceller.
Baroreceptor (grek. baros = tyngd, tryck / lat. receptor = mottagare). Ett tryckkänsligt organ i dels carotiskärlen (artärer i halsen som forslar blod till hjärnan), dels i aorta. De ingår i det system som reglerar motståndet i blodkärlen. I ett vidgat blodkärl flyter blodet lättare medan motståndet ökar när kärlet stryps åt.
Basalmetabolism (BMB) (grek. basis = botten, grund / metabole = omkastning, förvandling). Den mängd omvandling av föda till energi som krävs för att hålla en människa vid liv.
Benskörhet (Osteoporos) (grek: osteon = skelettben / lat: poros = kanal, gång). Nedsatt hållfasthet i skelettet. En sjukdom med minskad mängd benvävnad samt kalciumbrist.
Bensoesyra C6H5-COOH, en aromatisk karbonsyra som används som matkonserveringsmedel.
Binjuremärgen Binjurens innandöme. Utsöndrar hormonerna adrenalin och noradrenalin.
Bioaktiv (grek. bios = liv). Ett aktiverat ämne i kroppen.
Biokemi (grek. bios = liv / chemeia = blandning). Läran om de kemiska processerna hos de levande varelserna och de ämnen som härvid alstras. Kemi är läran om grundämnena och deras föreningar, Innefattar även vetenskapen om ämnenas beståndsdelar, dras art och mängd samt det sätt som de är förenade med varandra.
Biomekanik Läran om de yttre och inre mekaniska krafter som påverkar människokroppen.
b-karoten (grek. b = grekiskans andra bokstav / lat. Daucus Carota = morot). Förstadie till vitamin-A.
Blodplasma Kallas även för blodvätska. Den flytande delen av blodet när man tagit bort dels de koagulativa ämnena blodserum och fibrinogen. Dels de fasta beståndsdelarna i blodet som utgörs av röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (Leukocyter delas in i granulocyter, lymfocyter) och monocyter blodplättar (trombocyter), ett flertal olika proteiner, fettsyror och glukos.
Body Mass Index (BMI) Är ett förhållande mellan kroppslängd och kroppsvikt: BMI = längd2 / vikt. Ett högt indextal kan det bero på kraftig övervikt i form av fetma, av att du har onormalt mycket muskelmassa eller på att du är onormalt kort till växten.
Bradykardi (grek. bradys = långsam / kardia = hjärta). Långsam hjärtverksamhet.
Bukspottskörteln (Pancreas: grek. pan = allt / kreas = kött). Relativt stor körtel bakom magsäcken, mellan mjälten och tolvfingertarmen. Producerar hormonerna insulin och glukagon. Dessutom utsöndras upp till två liter bukspott till tarmen per dag. Det neutraliserar det låga pH-värdet och innehåller spjälkningsenzym så att födan kan brytas ner ytterligare i tunntarmen.
Bursa (grek. byrsa = börs, pung). Slemsäck som har i uppgift att ta upp stötar och minska friktionen mellan olika strukturer i kroppen. Förekommer ofta runt våra leder där muskelsenor kan slitas mot bennabbar etcerera.
cAMP Cykliskt adenosinmonofosfat. Det aktiveras via enzymet adenylcyklas som i sin tur påverkas av exempelvis adenosin-receptorer. cAMP startar en serie enzymreaktioner så att den inledande effekten förstärks.
CE-märkning Är en beteckning inom EU och omfattar all medicinsk utrustning. Visar att produkten är tillverkad i enlighet med gällande lagstiftning och håller den kvalitet som tillverkaren avsett. För att uppnå CE-märkning måste tillverkaren kunna bevisa att produkten uppfyller MDD:s (Medical Device Directive)de krav.
Centrala nervsystemet (CNS) Innefattar stor- och lillhjärnan, mellanhjärnan, den förlängda märgen och ryggmärgen.
Chins Styrketräningsövning där du hänger i en stång med händerna och drar dig upp tills hakan kommer i samma höjd som stången. Tränar den breda ryggmuskeln (latissimus dorsi) samt bicepsmuskeln på armens framsida.
Clearence (eng. clearence = undanröjande eller undanskaffande). Innebär en "rening" när man undanröjer en för närvarande icke önskvärd substans.
Collateralligament (lat. con = sam, samma / latus = sidig / ligare = binda). Sidoligament, ledband på utsidan av en led så att denna inte "vacklar" i sidled som det kallas när en led är instabil i sidled.
Cortex cerebri (lat: cortex = bark / cerebri = storhjärnan). Hjärnbarken, där flera högre funktioner som tal, hörsel och syn etcetera är belägna.
Cortisol Ett kroppseget antiinflammatoriskt hormon som bildas i binjurebarken. En glukokortikoid av stor betydelse för sockeromsättningen och kroppens svar mot infektioner och allergier.
Degeneration (lat: de = av, från, bort / generatio = omvandling, utveckling). Nedbrytning, urartning, försämring
Dehydrering (grek. hydor = vatten). Rubbning av vätskebalansen som på sikt leder till uttorkning.
Dermatofyter (grek: derma = hud / grek: phyton = växt). Svamp som förorsakar hudsjukdom.
Diabetes (grek. dia = genom / bainen = gå). Diabetes mellitus kallas också för honungssöt diabetes och är en rubbning i kolhydratomsättningen med en för dålig insulinproduktion.
Diagnos (grek. dia = genom / gnosis = kunskap). Ett konstaterande av att en sjukdom föreligger samt fastställande av sjukdomens art och natur (och eventuellt namn) genom till exempel olika former av undersökningar och en analys av sjukdomens historia.
Dips Styrketräningsövning där du hänger mellan två stänger med armarna rakt ner. Genom att böja på armarna sänker du kroppen tills dess att axeln är i samma höjd som armbågen. Då trycker du upp kroppen igen genom att sträcka på armarna. Tränar Tricepsmuskeln på armens baksida samt till viss del bröstmuskulaturen.
Disackarider (grek. di = dubbel / sakcharon = socker). Sockerarter som är sammansatta av två enkla sockerarter (monosackarider). Till exempel rörsocker (sackaros), mjölksocker (laktos) och maltsocker (maltos).
Disk (lat. discus = skiva). Broskskivorna mellan ryggradskotorna.
Diuretika (grek. dia = genom / ouron = urin). Urindrivande medel.
Dopamin (O-hydroxytyramin) Utgör ett förstadium till noradrenalin och adrenalin. Finns till exempel i det centrala nervsystemet (i de basala ganglierna i storhjärnans nedre del) där det bland annat fungerar som en transmittorsubstans (överför nervimpulser).
Draglåda Ett diagnostiskt tecken på ett skadat korsband. Med benet böjt i knäleden tar man tag i underbenet och drar det fram och tillbaka "som en byrålåda" för att se hur stort glapp som finns i knäleden. Ett skadat korsband ger ett större glapp.
Efferent En motorisk nervtråd.
Elektrolytbalansen (grek. elektron = bärnsten / lyein = lösa). Elektrolyter är elektriskt laddade saltjoner i kroppen. För att kroppen ska fungera måste det vara balans mellan positivt laddade och negativt laddade saltjoner.
Elektromyografi (EMG) (grek. elektron = bärnsten / mys = muskel /graphein = skriva). En metod att mäta muskelcellernas elektriska aktivitet.
EMG ElektroMyoGrafi (grek. elektron = bärnsten / mys = muskel / graphein = skriva). En metod att mäta muskelcellernas aktivitet genom att fästa elektroder (=sensorer) i eller på muskeln.
Endokronologi (grek: endon = inne / krinein = avsöndra / logos = lära). Läran om de endokrina organen (organ eller körtel som producerar ett eller flera hormoner) och hormonerna samt deras funktion.
Endorfiner (grek: endon = inne / Morpheus = den grekiska sömnguden). Förkortning av endogena morfinliknande substanser. Av den egna kroppen producerad, kemisk förening med morfinliknande verkan (dämpar smärta och skapar en känsla av harmoni).
Enzym (grek. en = i / zyme = jäst). Är specialiserade äggviteämnen (proteiner) som bildas i cellerna och möjliggör eller blockerar för biokemiska reaktioner. De fungerar som katalysatorer. Vetenskapen har idag identifierat cirka 400 olika enzymer och antalet fortsätter att öka.
Epidermis (grek: epi = på, ovanpå / derma = hud). Överhuden, det yttersta lagret av huden.
Ergogen (grek. ergon = arbete / gennan = alstra). Energialstrande, genererar i ökad arbetsförmåga. Förknippas med förmågan att utföra ett arbete och den ergogena förmågan är ett annat ord för prestationsförmågan.
Ergometrisk (grek. ergo = arbete / metron = mått). Mätning av arbetsbelastning.
Erytrocyter (grek. erythros = röd / kytos = hålrum). De röda blodkropparna och den vanligaste cellen i blodet.
Erytropoietin (EPO) (grek. erythros = röd / poiein = göra). Ett hormon som blidas eller aktiveras i njurarna och som stimulerar bildandet av röda blodkroppar i skelettets röda benmärg.
Essentiell (lat. essentialis = väsentlig beståndsdel). En essentiell aminosyra eller fettsyra är livsnödvändig, det vill säga vi kan inte bilda den själva i våra celler utan måste regelbundet få i oss den via kosten.
Extension (lat. extendere = sträcka ut). En utsträckande rörelse av en kroppsdel.
Extracellulär (lat: extra = utanför / cellula = litet utrymme). Det utrymme som finns mellan alla celler i kroppen.
Extracellulärvätska (lat. extra = utanför). Den vätska som inte finns inne i cellerna. Den kan i sin tur delas in i interstitiell vätska (lat. inerstitium = mellanrum) som finns mellan cellerna och blodplasma som finns i blodbanan.
Farmakologi (grek. pharmakon = (pil)gift, läkemedels- / logos = lära). Vetenskapen om våra olika läkemedel, hur de verkar och hur de omsätts i kroppen.
FDA (Food and Drug Administration) Den amerikanska motsvarigheten till svenska Livsmedelsverket.
Fibroblast (lat. fibro = tråd, fiber / grek. blastos = grodd). En omogen bindvävscell som är grundsubstansen till den starka bindväv som finns i flera av kroppens strukturer.
Filament (lat: filum = tråd). Trådformig bildning som endast är synlig i mikroskop.
Fitness (eng: fit = sund, kry, spänstig, livsduglig). Ett mått på hur pass vältränad du är. Har utvecklats till en tävlingsform för att bedöma vem som är i bäst form. De fysiska bedömningskriterierna har lånats från bodubuilding. Därtill har man infört en prestationsram.
Flavoprotein (lat. flavus = gul / protein = äggviteämne). Enzymer som spelar en viktig roll i cellernas förbränningsprocesser. Den består av en sammanbindning mellan ett protein och vitamin B2 (även kallat riboflavin).
Flexion (lat. flexio = böjning, krökning). En böjande rörelse av en kroppsdel.
Förbränning En form av energiutvinningsprocess som utgörs av oxidering av kolhydrater, fett eller protein och dessutom genererar värme. Oxideringen kräver syre för att fungera.
Fosfodiesteras Ett enzym som kan omvandla cAMP till vanligt AMP (som inte har möjligheten att sätta igång en serie enzymreaktioner).
Fotofobi (grek: phot = ljus / phobos = fruktan). Ljusskygghet.
Fraktur (lat. frangere = bryta). Skelett- och/eller broskskada.
Fraktur (lat: frangere = bryta). Skelettskada.
Främre korsbandet Det främre korsbandet (lig. cruciatum anterius). Den engelska förkortningen ACL står för Anterior Cruciate Ligament. Löper inne i knäleden från lårbenets (femur) yttre kant framåt nedåt till underbenets (tibia) inre kant och är en av knäledens främsta stabilisatorer.
Fria fettsyror Ett uttryck för de fettsyror som finns i blodbanan bundet till proteinet albumin. De har brutits ner från triglycerider i kroppens fettvävnader. Står för cirka femtio procent av kroppens enerigdepåer.
Fria radikaler Även kallade oxidanter. Instabila molekyler som reagerar med syre, det vill säga oxiderar, så att de får en eller flera oparade elektroner. De angriper olika strukturer i cellen som exempelvis cellmembran, mitokondrier och kromosomerna i cellkärnan.
Fruktos (lat. fruktus = frukt / os = kolhydrat). Fruktsocker C4H12O6. En enkel sockerart som ingår i mer sammansatta sockerarter. Återfinns i ren form i söta bär och frukter.
Fysiolog (grek. physis = liv, natur / logia = lära, kunskap). Läran om livets naturliga företeelser. Till exempel alla de livsnödvändiga processer som sker i kroppen för att den ska fungera i olika sammanhang.
Fytokemiska ämnen (grek. phytos = växt / chemeia = kemi). Naturligt förekommande ämnen som ingår i den vetenskap som sysslar med kemiska föreningar i växtriket .
Galla En gröngul vätska som utsöndras av levern och lagras i gallblåsan. Vid en fettkonsumtion frisätts gallan och underlättar nedbrytningen av fettet i tolvfingertarmen.
Geofil (grek: ge = jord / philein = älska, släktskap). Något som sprids från jorden.
Glukagon (grek. glykos = söt / lat. agonum). Ett hormon som bildas i bukspottkörteln (pancreas) och som dels motverkar insulin på många sätt och dels hämmar saltsyraproduktionen i magsäcken.
Glukokortikoider (grek. glykos = söt / lat. cortex = bark / grek. ides = lik). En grupp hormoner av steroidkaraktär som produceras i binjurebarken och vars huvudsakliga effekt gäller kroppens fett-, protein- och kolhydratomsättning. Har i höga doser en stark inflammationshämmande effekt. Den mest kända glukocorticoiden är kortsol
Glukoneogenes (grek. glykos = söt / neos = ny / genesis = alstring). Processen där levern bildar nytt glukos av aminosyror alternativt mjölksyra (laktat). Omvandlingen blir mycket viktig för kroppens överlevnad vid kolhydratsbrist.
Glukos (grek. glykos = söt). Den enklaste sockerarten, är den som tas upp av tarmen och går ut i blodet (blodsocker). Glukos (druvsocker) finns i blodet samt i de flesta söta frukter. Glukosmolekyler som kopplas ihop bildar mer komplicerade sockerarter samt stärkelse och cellulosa. När glukos lagras i muskulaturen måste den först anta en liten annan form (lagringsform) som kallas glykogen.
Glutamin En icke essentiell aminosyra som utgör cirka hälften av muskelproteinet och därför studeras flitigt inom idrottsforskningen. Finns fritt i muskeln i rikliga mängder och används bland annat till glykogentillverkning, muskeluppbyggnad, neutralisering av ammoniak och som bränsle. Glutamin finns även i blodet och deltar där i immunförsvaret, transport av kväve, tillverkning av urea, med mera.
Glutathion (lat. glutathionum). Ett ämne uppbyggt av tre aminosyror = tripeptid. De finns i de flesta celler och medverkar i ett flertal kemiska processer (redoxprocesser). Utgör en viktig del i cellens aminosyraomsättning.
Glykemiskt Index (GI) Ett mått på hur snabbt ett livsmedel höjer blodsockret. Ett högt GI höjer blodsockret snabbare.
Glykogen (grek. glykos = söt / gennan = alstra). En lagringsform av den minsta sockerarten glukos som består av kol, väte och syre. Glykogen lagras i lever (cirka 100 gram) och muskler (mellan 500-1000 gram) som energireserv.
Glykogenolys (grek. glykos = söt / gennan = alstra / lysis = upplösning). Nedbrytning av glykogen till glukos.
Glykogensyntas Enzym som initierar glykogenolys-processen.
Glykolys (grek. glykys = söt / lysis = upplösning). Anaerob nedbrytning av glukos till pyrodruvsyra alt. laktat samt två ATP-molekyler.
Grå starr (katarakt) (Germanskt ord för stel). En åldersgrumling av ögats lins.
Granulocyter (lat. granulum = litet korn / grek. kytos = cell). Utgör den till antalet största gruppen av de vita blodkropparna. De delas i sin tur upp i tre grupper. De neutrofila granulocyterna bekämpar bakterier. Funktionerna för de eosinofila- och basofila grupperna är ännu något oklara.
Grenade aminosyror Består av aminosyrorna leucin, isoleucin och valin. De är essentiella (livsnödvändiga) och måste regelbundet tillföras med kosten. Som namnet antyder har de en förgrening i molekylkedjan vilket resulterar i att de kan oxidera och användas som bränsle direkt i muskeln.
Hamstringsmuskulaturen Innefattar musklerna biceps femoris, semitendinosus och semimembranosus vilka alla löper längs lårets baksida. De utspringer från bäckenet och fäster på underbenet. Hamstrings sträcker i höftleden och böjer i knäleden. Vissa delar roterar även underbenet utåt.
Hb-värde Mängden hemoglobin per liter blod. Normala mängder för män är 140-160 gram och för kvinnor 130-150 gram
HDL (High Density Lipoprotein). Ett "fettäggviteämne" som är en komplex förening mellan protein och fettsyror. Kallas vanligtvis för kolesterol och finns i blodet där det behövs för att transportera andra fettsyror som inte kan färdas fritt i blodet (fett kan inte lösas i vatten). HDL kallas för det goda kolesterolet beroende på att det är mindre benäget att klumpa ihop sig och bilda proppar i blodet.
Hemoglobin (grek. haima = blod / lat. globus = kula, boll). Den molekyl som färgar blodet rött. Består till 6 procent av järn och 94 procent av proteinet globin. Molekylen fångar upp syrgas från lungornas alveoler (lungblåsor) och transporterar det till olika organ som hjärnan och muskulaturen. Varje hemoglobinmolekyl binder fyra stycken syremolekyler och transporterar dem till exempelvis muskulaturen.
Hippocampus (grek: hippokampos = sjöhäst, ”hästodjur”). En av hjärnvindlingarna som är format som en sjöhäst.
Hjärnstam (truncus cerebri) Innefattar mellanhjärnan (hypothalamus), mitthjärnan (mesencephalon), hjärnbryggan (pons) och förlängda märgen (medulla oblongata).
Hyfer (grek: hyphe = vävnad). De trådliknande cellerna i jästsvamparna som tar upp näring eller bildar sporer.
Hyperhydrering (grek. hydor = vatten). Kortvarig rubbning av vätskebalansen som ska resultera i en högre cellvolym och initiera en anabol process.
Hypervolemi (grek. hyper = över, ökad / lat. volaemia = volym, omfång + grek. haima = blod). En ökad blodvolym.
Hypofys (grek. hypo = under, i underkant, nedsatt / physis = växt). Det undre hjärnbihanget under storhjärnan, på mellanhjärnans nedre yta, i en fördjupning (turksadeln = sella turcica) i kilbenet. Genom en tunn stjälk förbinder den med hypothalamus strax ovanför. Hypofysen väger cirka ett halvt gram och den främre delen utgörs av körtelvävnad (adenohypofysen) medan den bakre delen utgörs av nervvävnad (neurohypofysen). Hypofysen insöndrar ett antal hormoner som i sin tur styr aktiviteten i kroppens övriga körtlar som till exempel sköldkörteln, buksportskörteln, binjurarna och könskörtlarna.
Hypokondri (grek: hypo = under, i underkant, nedsatt / chondros = brosk). Tillstånd då patienten känner sig allvarligt sjuk eller är rädd att bli sjuk. Kallas också för inbillningssjukan.
Hypothalamus (grek. hypo = under, nedsatt / thalamos = kammare). Utgör mellanhjärnans nedersta del och är en del av det limbiska systemet. Hypothalamus reglerar det autonoma nervsystemet, bland annat genom att skicka styrande impulser till hypofysen.
Hypotrofi (grek. hypo = under, i underkant / trophe = näring). Muskelförtvining, det vill säga en minskning i muskelcellernas storlek.
Ileum (grek. elyein = veckla in). Tunntarmens sista del innan tjocktarmen (colon) tar över. I tunntarmen tas den mesta näring upp.
Immobilisering (lat. im = o- / mobilis = rörlig). När en led görs orörlig genom exempelvis ett gipsförband eller i viss mån av sängliggande.
Immunoglobuliner (lat. immunis, in + munus = icke i tjänst / globulus = litet klot). En grupp proteiner med antikroppsfunktion.
Immunologisk (lat. immunis, in + munus = icke i tjänst / logos = lära). Syftar till en reaktion som gör dig mer oemottaglig för skadliga ämnen.
Impedans (lat. impedire = hindra). I det här fallet det elektriska motstånd som kroppen utgör när en ström skickas genom den.
Infertilitet (lat. In- = ej / fertilis = fruktsam). När man under minst ett år varit ur stånd att alstra barn.
Infusion (lat. infusio = ingjutning). Vanligen om dropp som ges intravenöst i ett blodkärl.
Insufficiens (lat: in = o, ej / sufficere = räcka till). Otillräcklighet, funktionssvaghet.
Insulin Ett hormon som produceras och utsöndras av bukspottskörteln (pancreas) i de langerhansska cellöarna (insulae pancreaticae). Har en central roll i många metaboliska processer som till exempel den hypoglykemiska processen där insulinet sänker blodsockerhalten genom att stimulera glukosomsättningen i muskeln genom att hämma fettutsöndringen från fettvävnaden. Även andra anabola processer stimuleras som inlagring av aminosyror i muskulaturen och av fettsyror i fettväven.
Intracellulärt (lat: intra = inne, innanför belägen / cellula = litet utrymme). Utrymmet inne i cellerna, den del av kroppens vätska som befinner sig inuti cellerna och det av den upptagna utrymmet.
Intracellulärvätska (lat. inom, innanför). Den vätska som finns inne i cellerna. Cellvätska kallas även för cytoplasma.
Intrakraniellt (lat: intra = inne, innanför belägen / cranium = skalle). Den substans och de processer som sker innanför skallbenet.
Isokinetisk (grek. iso = samma, lika / lat. kinetica = rörelselära). Träning där belastningen är lika stor genom hela rörelsen.
Isoleucin En av de tre grenade aminosyrorna
Isometrisk (grek. iso = samma, lika / metron = mått). När en muskel arbetar utan att förändra sin längd. Jmfr. statisk träning.
Jon (grek. ion = en substans som förflyttar sig). En elektriskt laddad atom eller molekyl. Antingen har den tagit upp fler elektroner och blivit negativt laddad (anjon), eller så har den förlorat elektroner och blivit positivt laddad (katjon).
Joule (J) (Efter den engelske fysikern James P. Joule, 1818-1889). En joule är den energimängd som förbrukas då en kropp flyttas en meter med kraften en Newton i rörelsens riktning. En kJ (motsvarar1000 joule) = 0,240 kcal.
Kadmium Ett kemiskt grundämne vars salter är giftiga och kan ge njur- och lungskador vid långvarig kontakt. I arbetslivet är det hygieniska gränsvärdet 0,05 milligram per kubikmeter (1977).
Kalori (lat. calor = värme). En kalori är en fysikalisk enhet som motsvarar är den mängd värme eller energi som går åt för att höja temperaturen i ett gram vatten en grad Celsius vid normalt, konstant lufttryck. Det vi vardagligt menar med termen kalorier är kilokalorier (kcal) vilket egentligen motsvarar ettusen fysikaliska kalorier. 1kcal=4,2kJ.
Kapacitetsprofil En strukturerad lista på din förmåga inom samtliga områden som krävs i en idrott. Till exempel: snabbhet/explosivitet, styrka, uthållighet och koordination/balans hos en kanotist.
Kapillär (lat. capillus = hårstrå). Något mycket tunt som exempelvis de smalaste blodkärlen där gasutbyte kan ske med yttre vävnader.
Karoten (lat. Daucus carota = morot). Delas in i alfa-, beta- och gammakaroten (i det här fallet betakaroten). Är ett provitamin, det vill säga att det utgör förstadie till A-vitamin.
Kaskad En serie enzymreaktioner.
Katekolaminer Samlingsnamn för hormonerna adrenalin, noradrenalin och dopamin vilka alla bland annat fungerar som signalsubstanser i det centrala och perifera nervsystemet.
Keratin (grek: keras = horn). Hornämne, en svavelhaltig proteinliknande ämne som bland annat finns i naglar och hår.
Kilojoule (kJ) Enhet för arbete eller elektrisk värme/energi efter den engelske fysikern James P. Joule. 1kJ är lika med tusen joule och motsvarar 0,24 kilokalorier (kcal).
Kilokalorie (kcal) (grek. chilioi = tusen / calor = värme). Motsvarar 1000 kalorier. En kalorie är den mängd energi som krävs för att värma ett gram vatten en grad Celcius. 1 kcal = 4,184 kJ
Klinisk studie Iakttagelser över symptom och förlopp analyseras och sammanställs.
Klorofyll (grek. chloros = grön / phyllon = löv). Ett ämne som finns i alla gröna växter. Är livsnödvändigt för fotosyntesen (när koldioxid och solljus omvandlas till syre och näring.
Klorpropanol Klorpropanol kan uppstå i vissa produktionsmetoder där framställningen sker alltför snabbt.
Koffein (arab. quhwa, eller turk. kahvé = Kaffe). Det, i måttliga doser, uppiggande ämnet trimetylxantin. Förekommer i kaffe, te, i colaträdets nötter samt i flera mediciner.
Kognitiv (lat: cognoscere = lära känna). De själsliga eller intellektuella funktionerna i hjärnan varigenom iakttagelser blir medvetna och leder till förståelse, tankar och resonerande.
Kollagen (grek. kolla = lim / gennan = alstra). Är ett fibröst protein (äggviteämne) som utgör den trådiga substansen i bindväv, senor och ligament.
Kontraströntgen Genom att injicera radioaktiva isotoper precis före röntgenfotograferingen kan diffusa skador på exempelvis skelett eller blodkärl upptäckas. Det radioaktiva ämnet som är ogenomsläppligt för röntgenstrålar lagras nämligen in i det skadade området i större grad än i övriga kroppen. Isotopen har en snabb halveringstid och försvinner snabbt ur kroppen.
Kortisol Ett kroppseget antiinflammatoriskt men katabolt (nedbrytande) hormon av gruppen glukokortikoider som bildas i binjurebarken. En glukokortikoid av stor betydelse för sockeromsättningen och kroppens svar mot infektioner och allergier. Kortisol bryter ner både glykogen, fettväv och muskelmassa för att frisätta energi.
Kraftmoment Biomekanisk term för den kraft som belastar en led i en given situation. Kallas också för vridmoment.
Kranskärl (vasa coronaria) (lat: vas = rörformigt kroppsorgan som innehåller vätska / corona = krona, krans). De blodkärl som försörjer hjärtmuskulaturen med blod.
Kreatinfosfat (grek. kreas = kött). En kvävehaltig substans som är en omedelbar energikälla för en muskelsammandragning genom avspjälkning av fosfat (med hjälp av enzymet kreatinkinas). Restprodukten kreatinin lämnar kroppen via njurarna och urinen.
Kreatinfosfokinas Ett muskelenzym som behövs för att kreatinfosfat ska kunna avspjälka sin fosfatmolekyl och utveckla energi.
Kronisk (grek. chronos = tid). Långvarig, utdragen »sjukdom som enligt kriterier skall vara i sex månader alternativt minst tre månader i sträck under två på vartannat följande år.
Kyfos Ryggradens utbuktning bakåt BAS9 Anatomi 1
Labrum Glenoidale (lat. labrum = läpp, kant / grek. glene = ledhåla) Trådbroskring kring ledhålan i axelleden. Stabiliserar leden genom att den ligger som en ring kring den grunda ledhålan.
Laktat (lat. lac = mjölk). Mjölksyra.
Laktos (lat. lac = mjölk). Mjölksocker. En disackarid bestående av galaktos och glukos.
Lamina cribrosa (lat: lamina = tunn skiva, tunt lager / cribrum = såll, sil). Silbenets (i näsan) övre benplatta som är genomsållad av små hål för luktnerverna.
LDL (High Density Lipoprotein). Ett "fettäggviteämne" som är en komplex förening mellan protein och fettsyror. Kallas vanligtvis för kolesterol och finns i blodet där det behövs för att transportera andra fettsyror som inte kan färdas fritt i blodet (fett kan inte lösas i vatten). HDL kallas för ”det goda kolesterolet” beroende på att det är mindre benäget att klumpa ihop sig och bilda proppar i blodet.
Ledhuvud En ledkula som rör sig inne i andra skelettdelens ledhåla.
Ledpanna Ledhåla, vari andra skelettdelens ledkula rör sig.
Leucin En av de tre grenade aminosyrorna.
Leukotriener (grek. leukos = vit / tri = tre). Signalsubstans viktig för genomblödning och inflammationsreaktioner.
Ligament (lat. ligare = binda). Ledband, stramt band uppbyggd av trådig bindväv som håller isamman skelettdelarna och stabiliserar lederna. Ligamenten har namn dels efter sitt utseende, till exempel lig. cruciatum = korsbanden, dels efter sitt läge och funktion, till exempel lig. collaterale = sidoledband, dels efter den skelettdel det hör till, till exempel lig. capitis femoris = lårbenshuvudets ligament.
Limbiska systemet (lat. limbus = bård, kant). Utgörs av ett antal ”kärnor” (klungor av hjärnceller) och anses vara den äldsta delen av hjärnan. Kärnorna är belägna i mellanhjärnan och djupt in i temporalloben och styr bland annat det autonoma nervsystemet, känslor, kroppsliga drifter och -reaktioner
Lipolys (grek. lipos = fett / lysis = upplösning). Klyvning av fettmolekyler med hjälp av lipaser (fettnedbrytande enzymer).
Lordos Ryggradens inbuktning framåt BAS 9 Anatomi 1
Luxation (grek. luxos = sned). Urledvridning, rubbning av ledytorna så att de inte längre ledar mot varandra.
Luxation (grek. luxos = sned). En urledvridning så att ledytorna inte längre har kontakt med varandra. Innebär att ledband och ledkapsel går sönder vilket tar relativt lång tid att läka.
Lymfocyter En vit blodkropp som utgör centrum för immunsystemets specifika funktion. Har betydelse för immunitet och överkänslighet.
Magnetkamera (MRT = MagnetResonansTomografi) är en metod för att framställa snittbilder av kroppen med hjälp av ett magnetfält och radiovågor. Det förekommer med andra ord inga röntgenstrålar. Väteprotoner i det vatten som finns i kroppen påverkas av magnetfältet till att snurra i en viss frekvens. Då uppstår en resonans som uppfattas av en radiomottagare. Eftersom våra olika vävnadstyper har olika täthet och innehåller olika mängd vätska, ger de olika ekon till radiomottagaren vilket sammanställs i en bild av kroppens innandöme.
Makrofager (grek. makros = stor / phagein = äta). En stor vit blodkropp som äter upp främmande ämnen som exempelvis bakterier samt kroppsegna molekyler som gått sönder. Utgör en viktig del av immunförsvaret. En makrofag kan äta hundra bakterier innan den själv dör.
Melanin (grek. melas = svart). Det mörka (bruna) pigmentet i huden. Finns även i ögat, och i hjärnstammen. Halten melanin i huden ökar under inverkan av solljus och kallas för solbränna.
Melanocyter (grek. melas = svart / kytos = cell). Pigmentbildande celler i huden, ögat och hjärnhinnorna.
Metabolism (grek. metabole = omvandling). Syftar oftast till matens omvandling till energi i cellerna, det vill säga ämnesomsättningen. Kan i övrigt även innebära sjukliga omvandlingsprocesser av kroppens vävnader.
Metabolit En produkt som bildas vid ämnesomsättningen (metabolismen).
Metronom (grek. metron = mått / nomos = lag). Urverksdriven apparat med tidsmarkerande tickande pendel.
Mitokondrie (grek. chondros = korn). Cellens energikraftverk. Finns fritt i cellvätskan och består av flera fack där den oxidativa energiframställningen = förbränningen sker.
Mobilisering (lat. mobilis = rörlig). Att möjliggöra rörelse genom träning eller terapeutiska ingrepp.
Monosackarider (grek. monos = ensam / sakcharon = socker / -ides = lik). De enkla sockerarterna glukos, galaktos och fruktos.
Musclus vastus intermedius är den minsta delen och som utspringer från lårets framsida där den löper under rectus femoris.
Musculi erector spinae (lat. erigere = resa upp / spina = tagg). Är den muskelgrupp som håller upp ryggraden då den löper som två långa limpor på båda sidor om ryggraden. Musklerna delas in i ett antal olika delar där en del är långa och löper över ett stort antal ryggkotor, medan andra är kortare och endast löper över ett par kotor eller till närmaste kota. De olika delarna är: spinalis, longissimus, iliocostalis, semispinalis, multifidus, intertransversalis, interspinales, rotatores
Musculi obliqus abdomina De sneda bukmusklerna. Innefattar två muskler på respektive kroppshalva: 1. externus utspringer från femte till tolfte revbenet och fäster på rectusskidan som kan liknas vid ett bindvävsstråk mellan bröstbenet och blygdbenet. Externus roterar bålen åt motsatt sida och lateralflekterar åt samma sida. 2. Internus ligger innanför externus och utspringer från höftbenskammen och inguinalligamentet i ljumsken samt fäster på tionde till tolfte revbenet och rectusskidan. Internus roterar bålen åt samma sida och lateralflekterar åt samma sida.
Musculi Rhomboidei Två muskler som löper mellan nedre halsrygg/övre bröstrygg och skulderbladen. De höjer och drar ihop skulderbladen mot ryggraden.
Musculus adduktor lognus Utspringer från pubisbenet bredvid symfysen och fäster halvvägs ner på lårbenets insida. Muskeln adducerar (drar ihop benet) och flekterar (böjer) i höftleden.
Musculus biceps braachi Tvåhövdad muskel på överarmens framsida. Den för armen framåt och böjer i ambågsleden.
Musculus deltoideus Triangelformad muskel som löper från axelns ovansida och fäster på överarmens utsida. För armen ut från kroppens medianlinje = abduktion.
Musculus gastrocnemius Den ytligaste vadmuskeln. Det laterala (yttre) huvudet utspringer ovanför laterala (yttre) femurepicondylen ( benknöl på lårbenet strax ovanför knäleden). Det mediala (inre) huvudet utspringer ovanför mediala (inre) femurepicondylen. Muskeln flekterar (böjer) i knäleden samt supinerar (utåtvinklar) och plantarflekterar (sträcker) i fotleden.
Musculus guteus maximus Den största av sätesmusklerna och den som ger sätet dess form. Utspringer från höftbenskammen och korsbenet. Fäster främst på tractussenan (bindvävsstråk som löper längs lårets utsida ner till underbenet.). Muskeln sträcker, utåtroterar, adducerar samt abducerar i höftleden.
Musculus latissimus dorsi Den stora ryggmuskeln. Är den muskel som gör bålen V-formad. Utspringer från höftbenets baksida samt kotorna i bröst- och ländryggraden och fäster på ett utskott på överarmens (humerus) framsida i närheten av axelleden. Muskeln drar armen bakåt, inåt mot kroppen och roterar armen inåt. Dessutom aktiveras den när du böjer överkroppen åt sidan.
Musculus pectoralis major Stora bröstmuskulaturen. Utspringer från nyckelbenet, bröstbenet och revbenen samt fäster på ett utskott på överarmens framsida uppe vid axelleden. Muskeln för armen framåt och inåt mot kroppen.
Musculus pectoralis minor Lilla bröstmuskeln är belägen på bröstkorgen mellan ett utskott på skulderbladet och de övre revbenen. Den sänker skulderbladet samt höjer revbenen vid andning.
Musculus quadratus lumborum Den fyrkantiga ländryggsmuskeln. Består av två lager där det ena löper från ländryggskotorna till det tolfte revbenet och det andra mellan kotorna och höftbenskammen. Muskeln stabiliserar bålen i rotation och lateralflekterar åt samma sida.
Musculus quadriceps femoris Den stora lårmuskeln på lårets framsida som böjer i höftleden och stäcker i knäleden. Muskeln delas in i fyra delar som utspringer från olika punkter men sammanfaller och fäster under knäskålen på underbenet.
Musculus rectus abdominas Den raka bukmuskeln. Utspringer från femte till sjunde revbenet och fäster på blygdbenet. Muskeln flekterar bålen framåt och drar ner bröstkorgen.
Musculus rectus femoris Del av quadriceps muskulaturen på lårets framsida. Utspringer från en bentagg på höftbenets framsida och fäster i knäskålssenan. Muskeln böjer i höftleden och sträcker i knäleden.
Musculus rectus femoris utspringer från höftbenet och kan därför böja i höftleden.
Musculus soleus Kallas även för flundramuskeln på grund av sin form. Den utspringer högt upp på tibia (skenbenet) respektive fibula (vadbenet). Muskeln plantarflekterar (sträcker) och supinerar (utåtvinklar) i fotleden.
Musculus teres major Löper mellan skulderbladets yttre kant och samma utskott på överarmen som Latissimus Dorsi. Den drar armen bakåt, inåt mot kroppen och roterar armen inåt.
Musculus trapezius Kappmuskeln. En stor muskel som delas in i en övre, mellersta och nedre del. Den övre delen utspringer från halsryggraden, den mellersta från övre bröstryggraden och den nedre från nedre bröstryggraden. Samtliga delar fäster på skulderbladet och kan få det att förflyttas inåt, uppåt och nedåt. Övre delen kan också böja huvudet bakåt samt lateralflektera samma sida.
Musculus triceps braachi Trehövdad muskel på överarmens baksida. Den för armen bakåt och sträcker i armbågsleden.
Musculus triceps brachii Trehövdad muskel på överarmens baksida. Den för armen bakåt och sträcker i armbågsleden.
Musculus triceps surae Innefattar de stora vadmusklerna; den tvåhövdade M. Gastrocnemius samt M. soleus. De går ihop och bildar akillessenan (hälsenan) som fäster nere på calcaneus (hälbenet).
Musculus vastus intermedius. Del av quadriceps muskulaturen på lårets framsida. Vastus intermedius är den minsta delen och som utspringer från lårets framsida där den löper under rectus femoris
Musculus vastus lateralis Del av quadriceps muskulaturen på lårets framsida. Utspringer från lårets utsida och är den del som blir störst av styrketräning
Musculus vastus medialis Del av quadriceps muskulaturen på lårets framsida. Utspringer från lårets insida och är den del som är svårast att få tillbaka efter skador.
Muskulus iliopsoas Stora höftböjarmuskeln som utgörs av dels iliacusmuskeln som utspringer från höftbenets insida, dels av den stora psoasmuskeln som utspringer från ländryggradens kotor. De sammanfaller och fäster på framsidan av lårbenet.
Muskulus latissimus Stora ryggmuskeln är den muskel som gör överkroppen V-formad. Den utspringer ända nere på höftbenskammen men också från bröst och ländryggradens kotor. Därefter smalnar den av och går på utsidan om skulderbladet och in i armhålan för att fästa på överarmens framsida.
Muskulus quadriceps femoris Den stora lårmuskeln på lårets framsida som böjer i höftleden och sträcker i knäleden. Muskeln delas in i fyra delar som utspringer från olika punkter men sammanfaller och fäster under knäskålen på underbenet:
Nandrolon Klassas som en av de tyngsta anabola steroiderna och är en konstgjord variant av könshormonet testosteron. Har en vävnadsuppbyggande effekt och bidrar till ökad muskelmassa.
Natrium/kaliumpump Pumpar som finns i cellmembranen. De pumpar positiva natriumjoner och negativa kaliumjoner för att dels upprätthålla vätskebalansen i cellen, dels (specifikt för nervceller) för att åstadkomma en elektrisk impuls, såkallad aktionspotential, som leder information inom nervsystemet.
Nervus cutaneus femoris lateralis Nervtrådar som utspringer från ländryggens andra och tredje segment och går till huden på lårets utsida.
Nervus genitofemoralis Nervtrådar som utspringer från ländryggens första och andra segment och går till huden vid könsorganet och musklerna i penis.
Nervus iliohypogastricus Nervtrådar som utspringer från sista segmentet i bröstryggen och första segmentet i ländryggen. Den går till huden på sätets utsida och höftens framsida.
Nervus ilioinguinalis Nervtrådar som utspringer från sista segmentet i bröstryggen och första segmentet i ländryggen. Går till huden kring könsorganet och framsidan av låret.
Nervus obturatorius Nervtrådar som utspringer från ländryggens andra, tredje och fjärde segment. Går till de muskler som drar benet in mot kroppen (adduktorer) samt till huden på lårets insida.
Nervus Vagus Den tionde hjärnnerven (Det finns tolv såkallade hjärnnerver som går direkt från hjärnan till sitt målorgan).Vagusnerven styrs av parasympatiska nervsystemet. Den dirigerar svalgets-, magsäckens och tunntarmens funktioner. Är dessutom med och påverkar hjärtrytmen.
Neurobiologi (grek: neuron = sena, nerv / bio = livs / logos = lära). Läran om det organiska livet i nervsystemet, dess uppbyggnad och funktioner.
Neurofysiologi (grek: neuron = sena, nerv / physis = natur / logos = lära). Läran om livets naturliga företeelser inom nervsystemet, dess uppbyggnad och funktioner.
Neurologi (grek: neuron = sena, nerv / logos = lära). Vetenskapen och läran om nervsystemet i friskt och sjukt tillstånd, läran om de organiska nervsjukdomar vars symptom kan hänföras till objektivt iakttagbara förändringar i någon del av nervsystemet.
Niacin Vitamin B3. Nödvändig för användningen av muskelns glykogen. Gör så att kroppen väljer kolhydrater framför fettförbränning.
Nikotin (lat: nicotinum efter den franske diplomaten Jean Nicot, 1536-1600, som införde tobaken till Frankrike). En mycket giftig alkaloid som finns i tobaksbladen bunden till äppelsyra.
Njurinsufficiens Bristande njurfunktioner.
Noradrenalin (lat: ad = vid / ren = njure, binjure). Från den tyska förkortningen N.O.R. = Nitrogen Ohne Radikal (kväve utan radikal). Ett hormon som bildas i binjuremärgen tillsammans med adrenalin men även i sympatiska nervsystemets nervändar. Där fungerar det som en transmittorsubstans mellan nervceller och har en blodtrycksstegrande effekt.
NSAID NonSteroid Antiinflammatory Drugs. Omfattar läkemedel vars huvudsakliga effekt är perifert smärtstillande i kroppen (ingen central påverkan) genom att de hämmar bildningen av prostaglandiner. Det sker genom en blockad av enzymet cyklooxygenas (COX) som har en central betydelse i bildningen av prostaglandiner.
Nucleus Accumbens (lat: nucleus = kärna). En anhopning av nervceller belägen djupt in i storhjärnan. Utgör en del av det limbiska systemet den äldsta delen av hjärnan.
Nucleus pulposus Geléliknande substans inne i ryggradens diskar. Innehåller näring som försörjer disken samt fungerar som stötuppdämpare då trycket i disken är högt.
Nystagmus (grek: nystazein = nicka till). Ögondarrning, små darrande ofivilliga och krampaktiga (samtida) rörelser hos ögongloberna, vanligen utlösta från balansorganet i innerörat. Båda ögonen rör sig samtidigt sakta åt ett håll för att sedan snabbt återgå till neutralläget.
Ornithin Aminosyra som eventuellt kan öka utsöndringen av tillväxthormoner (GH) från hypofysen. Finns normalt inte i maten utan tillverkas i kroppen. Samverkar med aminosyran arginin.
Os mandibulae (lat: os = skelettben / mandere = tugga). Underkäken.
Os temporalis (lat: os = skelettben / tempora = tinningarna). Tinningbenet.
Osteoblaster (grek. osteon = skelettben / blastos = grodd). De celler som utvecklas till benvävnad.
Osteoklaster (grek. osteon = skelettben / klan = bryta, krossa). En typ av celler som bildas i benmärgen och som bryter sönder (äter) benvävnaden.
Otorré (grek: ot = öra / rhoia = flöde). Öronflytning.
Oxalsyra Är en fettsyra (karbonsyra = lat. carbo = kol) som ofta förekommer i naturen. Det är den slutliga oxidationsprodukten med en kolkedja på två kolatomer. Är i större mängder giftig då den i kroppen bildar kristaller som fälls ut i njurarna. Vissa födoämnen är rika på oxalsyra, till exempel harsyra, rabarber och spenat (cirka 500 milligram per 100 gram spenat).
Oxidation En process där en atom, molekyl eller jon förlorar elektroner i en reaktion med ett annat ämne.
Palpation (lat: palpare = beröra, känna efter).
Papler (lat: papula = liten blåsa). Blemma, blåsa eller knottra som höjer sig över den omgivande huden som en välavgränsad fläck.Är upp till en halv centimeter stor.
Parasympatiska nervsystemet Är en del av det autonoma nervsystemet som även består av det sympatiska nervsystemet. Den parasympatiska delen sänker kroppens aktivitet genom att lugna ner pulsen, utsöndra harmoniska ”lyckohormoner”, rikta blodet till mag/tarm-systemet med mera. Den sympatiska delen har motsatt effekt och aktiverar kroppen.
Pares (grek: paresis = förslappning). Ofullständig (partiell) förlamning eller försvagning i någon del av kroppen.
Pastörisera En kort upphettning av flytande födoämnen (till exempel mjölk) till +60° Celsius eller mer för att förhindra jäsning och för att avlägsna bakterier såsom Salmonella, Brucella och b-streptokocker.
Pektin Förekommer mycket allmänt i växtriket. Verkar som ett kitt som håller samman cellerna i de levande växterna. Har även stor vattenbindande förmåga och bidrar till att frukt har fast konsistens och vackert utseende trots sin stora vattenhalt. Industrin har på senare år börjat använda dess gelébildande förmåga till att tillverka fruktgeléer och marmelad. Frukt som innehåller rikligt med pektin är till exempel citron, apelsin och äpple.
PH-värde (p = matematisk operator / H = den kemiska symbolen för grundämnet väte). Vätejonskoncentrationen i kroppen som utgör kroppens surhetsgrad. Ett pH-värde på 7 ger en neutral miljö, ett pH-värde <7 innebär en högre koncentration vätejoner, det vill säga en sur miljö. Ett pH-värde >7 innebär en basisk (alkalisk) miljö och en lägre vätejonskoncentration.
Pigment (lat. pingere = måla). Färgsubstans som bildats i kroppen (till exempel hemoglobin, hårpigment och hudpigment) eller upptagits utifrån (till exempel tatueringsfärger).
Placebo (lat. = jag ska behaga). En blindtablett som saknar reell läkemedelseffekt och som används vid prövning av nya läkemedel för att utröna suggestionseffekten (inbillningens inflytande).
Polyaminer (grek. poly = mången, mycket) + aminer = basiska ämnen som uppstår om väte i ammoniak ersätts med alkylgrupper.(kolvätegrupp).
Postural (lat. positura = hållning, ställning). Den muskulatur som främst är till för att bära upp vår kroppshållning.
Poton Ett flytmedel för exempelvis sjöflygplan (som har potoner istället för hjul).
Prolaktin (lat. pro = för, fram / lac = mjölk). Ett äggviteämne tillika könshormon som bildas i hypofysens framlob. Stimulerar mjölkbildningen i bröstkörtlarna och bidrar till att stimulera mättnadskänslan.
Proprioception (lat. proprius + capere = ta, fånga). Är kroppens känselsinne / muskelsinne / rörelsesinne som ger oss förmågan att känna vår kroppsposition och var kroppens tentaklar befinner sig utan att vi behöver se det med ögonen.
Prostaglandiner (lat. prostates = vakt, föreståndare / glandula = körtel). Viktig signalsubstans för genomblödning, fettomsättning och inflammationsreaktioner.
Proteas Ett proteinklyvande enzym som med andra ord bryter ner proteiner till kortare kedjor av aminosyror.
Protein (grek. proteos = det första, det viktigaste). Kroppens största byggnadsmaterial. Dessutom kan protein användas till att skapa energi om kroppen får brist på kolhydrater. Består av aminosyror som sätts ihop i långa kedjor.
Proteinsyntes (grek. protos = först / syn = samman / thesis = ställning). Cellernas produktion av proteiner från aminosyror. Produktionen sker i cellens ribosomer.
Pustler (lat: pus = var). Små varfyllda blåsor.
Pyridoxin Vitamin B6. Är av betydelse för proteinomsättningen och krävs för att kroppens celler ska fungera (exempelvis delningsförmågan). Finns bland annat i riskli, majs, vetegroddar och jäst.
Pyruvat grek. pyr = eld / lat. uva = druva). Är ett salt av pyrodruvsyra, en substans som utgör ett mellanled vid kolhydratmetabolism och som kan omvandlas till mjölksyra eller (om det finns tillräckligt med syre i cellen) förbrännas vidare till koldioxid, vatten och energi.
Receptor (lat. re- = åter, mot / capere = taga, fånga). Mottagare av signaler. Finns till exempel i nervsystemet och inom immunförsvaret.
Reflux (lat: re = åter-, tillbaka / fluere = flyta). Återflöde av vätska till de delar den lämnat. Till exempel när urinen går tillbaka upp i urinledarna vid full urinblåsa, eller när magsäcken trycker upp sitt innehåll i matstrupen.
Refraktärperiod (lat. refractarius = okänslig, opåverkbar). Den tid, cirka en timme, efter ett obstruktivt astmaanfall som risken för nya anfall är mycket låg.
REM-sömn Rapid Eye Movement. Kallas även för paradoxal sömn och innefattar den del av sömnen när puls, andning och blodtryck varierar mycket och ögonen rör sig i snabba, koordinerade rörelser. Dessutom kan magsaftutsöndringen öka och mannen har ofta erektion under REM-sömn. Det paradoxala är att trots att EEG visar ett relativt högt medvetande, det vill säga en lätt sömn, så är man svår att väcka och musklerna är väldigt avslappnade.
Resistens Term för det elektriska ledningsmotståndet.
Retinol (lat. retina = näthinna). Vitamin A som bland annat finns i form av A1aldehyd i ögats synpigment. Ingår ofta i multivitaminpreparat. Viktig för synen och för immunförsvaret där det bland annat behövs för att slemhinnorna och huden ska kunna hålla bakterier borta från kroppen.
Riboflavin Vitamin-B2. Krävs för energiomsättningen i mitokondrierna. Har stor betydelse för bland annat cellandningen samt socker- och proteinomsättningen. Brist på vitamin-B2 ger en del hudförändringar. Finns i större mängder i inälvsmat och i jäst.
Rigid (lat: rigidus = stel, styv). När något är stelt och oböjligt.
Rinorré (grek: rhis = näsa / rhoia = flöde). Ett tunt slemflöde ur näsan.
Röda blodkroppar (Erytrocyter). Är i regel skivformade celler med lätt inbuktade sidor och en diameter av omkring 7 mikrometer. Saknar cellkärna och är fyllda med hemoglobin. Bildas i benmärgen och har en livslängd på cirka 110 dagar.
Rotatorkuffen Ett antal muskler som löper över axelleden mellan skulderbladet och överarmen. De stabiliserar axelleden och utgör ett skydd i ledens bakre kant. Aktiveras så fort du använder armen, men gör främst en utåtrotation i axelleden. Rotatorkuffen består av M. supraspinatus, M. infraspinatus, M. teres minor och M. subscapularis.
Ruptur (lat. rumpere = bryta). En bristning i en muskel, sena, ligament eller broskdel. Jämförbart med ordet fraktur som innebär ett brott på en skelettdel.
Ryggmärgen Den del av det centrala nervsystemet som ligger innesluten i ryggradskotorna. Dess funktioner är dels som omkopplingsstation mellan olika nervceller, dels ett centrum för reflexsignaler.
Sackarider (lat. saccharum = socker / grek. ides = lik). Sammanfattande benämning på de olika sockerarterna.
Sackaros Vanligt rörsocker. En sammansatt sockerart (disackarid) som kan brytas ner till glukos och fruktos.
Salbutamol, Salmeterol Ett beta2-stimulerande adrenergicum. Ett preparat som stimulerar beta-2 receptorer och ökar därmed den adrenerga effekten i kroppen. Det innebär en ökning av adrenalin och noradrenalin vilket leder till ökad hjärtfrekvens, ökat blodtryck samt vidgade luftrör.
Saponin Är en såpliknande sockerprodukt från växtriket som har en hemolytisk eller upplösande effekt på de röda blodkropparna.
Saprofyt (grek. sapros = rutten, phyton = växt). Svamp eller bakterie som lever på organiskt förruttnande eller död materia. Är ej patogen (sjukdomsalstrande).
Sarkoplasmatiskt retikel "Kalciumbehållare" inuti muskelcellen. När cellen får en signal från nervsystemet, tömmer den retiklet på kalcium som används till att skapa muskelkontraktioner.
Second messenger Den andra budbäraren. Förmedlare av impulser från cellmembranet in i cellen (efter det att en primär budbärare fört signalen till cellmembranet).
Sensorik (lat. sensus = sinne). Innefattar alla de sinnesintryck som hjärnan får från kroppens sensoriska nervtrådar. Dessa nervtrådar går från främst huden upp till hjärnan och förmedlar intryck som smärta, värme, kyla, vibration, syn- och hörselintryck med mera.
Serotonin (lat: serum = blodvätska / toninum = ett substansnamn). En substans som bildas av aminosyran tryptofan. Förekommer bland annat som vävnadshormon i mag-tarmkanalen. Kan både stimulera och bromsa nerver och glatt muskulatur och får därmed flera användningsområden. Fungerar dessutom som signalsubstans i det centrala nervsystemet. Ett ”lyckohormon” som gör dig loj och harmonisk.
Signalämne Ämnen som förmedlar en överföring av information, till exempel i form av en impuls mellan nervceller. Utgörs av en substans som bildas vid omkopplingsstället mellan två nervceller (acetylkolin och noradrenalin).Ger signaler till celler i olika vävnader.
Signalsubstans Ett ämne som förmedlar en överföring av något, till exempel av en impuls mellan nervceller. Utgörs av en substans som bildas vid omkopplingsstället mellan två nervceller (acetylkolin och noradrenalin).
Smith-maskin En träningsmaskin med en skivstång som löper i ett spår i en omkringsittande ställning. Hjälper till att stabilisera rörelsen.
Spjälkning 1. Nedbrytningsprocessen av näringsämnen i mag-tarmsystemet. 2. Energigivningsprocess där kolhydrater skapar energi genom glykolys utan att syre finns tillgängligt.
Squat (eng: huka sig, hukande ställning). Det engelska ordet för benböjsövningen där du med en skivstång på axlarna hukar dig för att sedan åter resa dig upp.
Stärkelse En grupp sammansatta sockerarter utan söt smak. Det kolhydrat som i växtriket tjänar som näringsförråd (motsvarande kroppens glykogen).
Stretch-shortening cykeln (SSC) En snabb utsträckning av en muskel innebär att fasciorna (muskelhinnorna) lagrar kraft i sin elastiska struktur. Denna kraft utnyttjas när muskeln direkt efter utsträckningen åter drar ihop sig. Om muskeln däremot stannar i det utsträckta läget, kommer den lagrade energin att försvinna när fasciorna anpassar sig till muskelns nya längd.
Substrat (lat. sub = under, i underkant, svag, otillräcklig / stratus = utbredd, breda ut). Underlag eller grund, till exempel näringssubstrat som är grund för muskelns befintliga energilager.
Sympatikus Sympatiska nervsystemet. (grek. autos = egen, ej viljestyrd) Är en del av det autonoma nervsystemet som även består av det parasympatiska nervsystemet. Den sympatiska delen aktiverar kroppen genom att höja pulsen, öka adrenalinutsöndringen, rikta blodet till musklerna med mera. Den parasympatiska delen bromsar kroppen genom att skapa motsatt effekt.
Tannin (Garvsyra). Gör att hela munnen drar ihop sig.
Tendinit (lat. tendo = sena / -itis = inflammation). Inflammation av en muskelsena.
Terbutalin Ett preparat som stimulerar beta-2 receptorer och ökar därmed den adrenerga effekten i kroppen. Det innebär en ökning av adrenalin och noradrenalin vilket leder till ökad hjärtfrekvens, ökat blodtryck samt vidgade luftrör.
Testosteron Manligt könshormon
Thorax Bröstkorgen.
Tiamin Vitamin B1. Behövs för kolhydratomsättningen i muskulaturen.
Tinnitus (lat: ringning, pinglande). Konstant ringande ljud i ett eller båda öronen.
Transmittorsubstans Ett ämne som förmedlar en överföring av något, till exempel av en impuls mellan nervceller. Utgörs av en substans som bildas vid omkopplingsstället mellan två nervceller (acetylkolin och noradrenalin).
Trauma (grek. traumat = sår, skada). En psykiskt eller fysiskt skada som orsakats av någon form av våld.
Tremor (lat. tremere = darra). Darrning, skälvning.
Tryptofan En essentiell (livsnödvändig) aminosyra som måste tillföras kroppen via födan för att inte tillväxten skall hämmas.
Tyrosinkinas (grek. tyros = ost / kinas = ändelse på de enzymer som överför en atomgrupp från ett ämne till ett annat). Tyrosin bildas ur den essentiella aminosyran Fenylalanin. Enzymerna ingår i hormonerna katekolaminer vilka deltar aktivt i ämnesomsättningen och glukosbalansen.
Ulnae Armbågsbenet. Det innersta av underarmens två ben.
Ultraljud Ljudvågor med mer än 20 000 Hz (svängningar per sekund). Kan inte uppfattas av örat men kan istället skickas in i kroppen som ett "ekolod". Reflektionen kan sedan omsättas till en bild av hur det ser ut i kroppen. Andra former av ultraljud används i behandlingssyfte där ljudvågorna stimulerar blodcirkulationen och bidrar till muskelavslappning och till att hämma en lokal inflammation.
UV-strålning Den ultravioletta strålningen i solljuset. Har en större våglängd än det synliga ljuset och är skadligt i för stor dos.
Valin En av de tre grenade aminosyrorna.
Variabilitet (lat. variare = skifta, ändra). Förmåga att förändra sig.
Vasodilatation (lat: vas = kärl / dilatare = utvidga). Kärlutvidgning.
Vasokonstriktion (lat: vas = kärl / constringere = sammansnöra). Kärlsammandragning.
Vattenimbibering Sker i ryggradens diskar. Under dagen är belastningen hög på disken när vi sitter, går och står. Då pressas vatten ur diskarna så att dess inneboende tryck minskar och förmågan att ta upp stötar blir sämre. Under natten, när belastningen på disken är lägre, sker imbiberingen då disken suger upp nytt vatten för att nästa dag kunna fungera optimalt igen.
Vitamin-C2 Bioflavonoid med antiinflammatoriska och eventuellt antioxidativa effekter.
Whiplash (Eng: pisksnärt). En typ av olycksfallsskada där huvudet plötsligt kastas framåt eller bakåt vid en tvär sammanstötning (t ex bilkrock). Den plötsliga rörelsen medför skada på halsryggradens skelett, ligament, muskler och/eller nervrötter. Kan ibland ge bestående men.
Zoofil (grek: zoon = djur / philein = älska). Något som sprids via djur.
 

 

 

©2015 Trainers Academy